Izobraževanje na daljavo pri predmetu angleščina je namenjeno dijakom in dijakinjam, ki ste zaradi športa, umetnosti in znanosti, bolezni ali drugih razlogov veliko odsotni od pouka. Gradiva, ki omogočajo samostojno učenje angleščine, ki ga na daljavo usmerja vaš profesor oz. profesorica, so bila izdelana v okviru razvojne naloge Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Raznovsrtne naloge, namenjene razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini (gl. zavihek Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v angleščini) so pripravile profesorice in profesor, ki poučujejo v gimnazijskem programu.

Pripravljena gradiva omogočajo kvalitetno učenje na daljavo. Izvedba izobraževanja na daljavo poteka v zavihku Moje učenje v eListovniku oz. izbranem drugem e-učnem okolju, kot je spletna učilnica, O365 ipd. E-pošta, skype, viber, vox ipd. niso e-učna okolja, lahko pa se jih uporablja kot orodja za komuniciranje v okviru izobraževanja na daljavo. Dijaki in dijakinje se glede izbora tem, časovnega okvirja za reševanje delovnih listov in obrazca za samovrednotenje dogovorite z vašim profesorjem oz. profesorico (gl. zavihek Tematski sklopi: 1. in 2 letnik (raven B1), 3. in 4. letnik (raven B2)). Enako tudi v primeru vprašanj ali nejasnosti.

Tematska področja so navedena kot mogoči temelji za dejavnosti, s katerimi dijaki/dijakinje razvijate splošne, sporazumevalne, medkulturne in druge zmožnosti, vrednote in stališča. Teme se navezujejo na osebno, izobraževalno, javno in zaposlitveno področje in so nadgradnja osnovnošolskih tem (jaz, moj dom, moja šola, moj svet, moje okolje, moja država, sosedske in druge države, vsakdanje življenje, družbeno/kulturno /naravno okolje in vrednote).

Pregled priporočenih tem/tematskih področij:

 • preživljanje prostega časa,
 • mladi in sodobni svet,
 • zdrav način življenja,
 • domače okolje, družina, prijatelji,
 • družba in svet, v katerem živimo (Slovenija, Evropa, svet),
 • narava in nenehno spreminjanje,
 • nekoč, danes, jutri,
 • sodobna komunikacija in mediji,
 • šola, študij, delo, izobraževanje in načrti posameznika za prihodnost,
 • kultura (spoznavanje z različnimi kulturami skozi različne medije: knjige, film, glasbo, likovno umetnost in umetniška dela),
 • znanostm, gospodarstvo in tehnologija,
 • globalizacija, mobilnost, migracije,
 • dediščina preteklosti in dosežki sedanjosti (velika imena in njihovi dosežki/izumitelji, pisatelji, znanstveniki, misleci, umetniki, državniki).

Naštete teme se pojavljajo v besedilih, ki jih dijaki/dijakinje berete in poslušate, o njih razmišljate, govorite in pišete. K razmišljanju in izražanju v angleščini vas motivirajo in spodbujajo teme, ki so aktualne v sodobnem času in prostoru, in ki so povezane z vašim življenjem  in vašim ožjim in širšim medkulturnim okoljem.

Pouk angleščine se povezuje s širšimi, nadpredmetnimi (kroskurikularnimi) temami. Povezave so predvsem funkcionalne, torej gre za medsebojno odvisnost in dopolnjevanje. Spodaj je nekaj primerov povezav:

 • knjižnična informacijska znanja (npr. iskanje gradiv, uporaba katalogov, tudi elektronskih, uporaba različnih virov, npr. priročnikov, tudi slovarjev);
 • poklicna vzgoja (npr. spoznavanje poklicev, orodij in pripomočkov, vrednotenje dela itd.);
 • okoljska vzgoja (npr. učinkovita raba energije in naravnih virov v vsakdanjem življenju, posledice čezmerne rabe energije in naravnih virov itd.);
 • vzgoja za zdravje (teme o telesu in zdravju, zdravi prehrani, bolezni sodobnega časa, tveganja; jezikovna znanja, npr. izražanje nasvetov in prepovedi);
 • prometna, kemijska in druga varnost (prepoznavanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja, splošne in konkretne teme);
 • vzgoja potrošnika (tema nakupovanje, kritično poslušanje in branje reklamnih in drugih sporočil, izogibanje pastem potrošništva, smotrna in varčna poraba denarja, spoznavanje potrošniških pravic in obveznosti);
 • vzgoja za medije (npr. vplivi medijev – tiska, radia, televizije, interneta – na otroke in mladostnike, prepoznavanje razlik med  medijskimi informacijami in dejstvi, spoznavanje možnosti manipulacij, spodbujanje kritičnega sprejemanja informacij, prepoznavanje različnih mnenj, utemeljitev in vrednot v okviru medijskih vsebin, izražanje in utemeljevanje svojih mnenj in stališč; medijske vsebine: oglaševanje in propaganda, nasilje, spolnost, idolo, stereotipi, podobe in nebesedna komunikacija itd.);
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija – IKT (razvijanje digitalnih zmožnosti, npr. z rabo tehnologije pri pouku ali domačem delu za pridobivanje informacij, učenje, sporazumevanje, predstavitve itd.).

Konkretne povezave z drugimi predmetnimi področji so mogoče:

 • na vsebinski ravni (tematske navezave);
 • na ravni ciljev (cilji pouka angleščine se lahko v okviru sporazumevalnih dejavnosti načrtujejo tako, da je za uspešno izpolnitev dejavnosti/naloge potrebno, npr., znanje angleščine in poznavanje določenih poglavij umetnostne vzgoje in/ali zgodovine (pri čemer ostanejo cilji opredeljeni po predmetih); različni predmeti pa lahko oblikujejo skupne učne cilje (interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje): dijaki/dijakinje, npr., samostojno, na podlagi digitalnih in knjižničnih informativnih znanj iščejo gradiva in podatke za izdelavo projektov, referatov, govornih dejavnosti ipd., povezanih z različnimi predmetnimi področji, ter oblikujejo in samostojno preverjajo svoja besedila (ali drug drugemu), napisana bodisi v angleščini, slovenščini ali v katerem izmed jezikov, ki se jih učijo;
 • na organizacijski ravni, na ravni dejavnosti (dijaki lahko sodelujejo v medpredmetnem projektu,  npr. šolskem glasilu v obeh jezikih, projektu na skupno temo itd.).

Priporočene teme niso namenjene reprodukciji, temveč smiselnemu razvijanju slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporočanja, in s tem razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini (gl. zavihek Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v angleščini).