Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, informacije o izpitu ter izpitne pole in navodila za ocenjevanje ipd. so dostopni na spletni strani RIC-a, državnega izpitnega centra.

PODLAGA ZA IZPIT: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo – angleščina.

RAVNI ZAHTEVNOSTI: osnovna in višja raven

ZGRADBA IZPITA: pisni in ustni izpit

ČLENITEV IZPITA:

1.) Osnovna raven (B1)

Pisni izpit:

 • Izpitna pola 1 A − Bralno razumevanje
 • Izpitna pola 1 B − Poznavanje in raba jezika
 • Izpitna pola 2 − Slušno razumevanje
 • Izpitna pola 3 − Pisno sporočanje
 • Izpitna pola 3 A − Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (120–150 besed)
 • Izpitna pola 3 B − Daljši pisni sestavek (220–250 besed)

Ustni izpit:

 • 1. Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice
 • 2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku
 • 3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi

2.) Višja raven (B2)

Pisni izpit:

 • Izpitna pola 1 A − Bralno razumevanje
 • Izpitna pola 1 B − Poznavanje in raba jezika
 • Izpitna pola 2 − Slušno razumevanje
 • Izpitna pola 3 − Pisno sporočanje
 • Izpitna pola 3 A − Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150–180 besed)
 • Izpitna pola 3 B  − Pisni sestavek na temo iz književnosti (250–300 besed)

Ustni izpit:

 • 1. Pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice
 • 2. Vodeni pogovor o temi, ki je bila obravnavana pri pouku
 • 3. Interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi

ČAS PISANJA (trajanje delov izpita)

1.) Osnovna in višja raven

Pisni izpit

 • Izpitna pola 1 A − 35 minut
 • Izpitna pola 1 B − 25 minut
 • Izpitna pola 2 − do 20 minut
 • Izpitna pola 3 A − 30 minut
 • Izpitna pola 3 B − 60 minut

Ustni izpit − do 20 minut

OCENJEVANJE Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po navodilih za ocenjevanje, ki jih pripravi DPK SM za angleščino.

Pisni izpit

 • Izpitna pola 1 A − 20 % ocene
 • Izpitna pola 1 B − 15 % ocene
 • Izpitna pola 2 − 15 % ocene
 • Izpitna pola 3 A − 10 % ocene
 • Izpitna pola 3 B − 20 % ocene

Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po navodilih DPK SM za angleščino.

 • Ustni izpit − 20 % ocene

USTNI IZPIT: Kandidati opravljajo ustni izpit pred ŠIK SM.

PRIPOMOČKI: Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3.

CERTIFIKAT

Od leta 2017 dalje RIC, državni izpitni center, izdaja certifikate z evropsko ravnjo znanja tujih jezikov. Kandidati, ki so na izpitu iz tujega jezika na splošni in poklicni maturi ter na izpitu za odrasle dosegli potrebno število točk, prejmejo dodatno listino, ki jo lahko uporabijo tudi za uradne namene. Poročila o umeščanju izpitov iz tujih jezikov so dostopna na povezavi, metodologija umeščanja izpitov iz tujih jezikov v SEJO in število odstotnih točk za izdajo certifikata pa tukaj.

UMETNOSTNA BESEDILA

Dijaki/dijakinje pri pouku angleščine spoznavate književnosti in druge dosežke angleško govorečih kultur in se uvajate v samostojno branje književnih besedil v angleščini. Razvijate medkulturno bralno zmožnost za ustvarjalno branje in za razumevanje celostnih leposlovnih besedil v angleščini ter za neposreden samostojen stik z leposlovjem oziroma za doživljanje umetnostnih besedil v angleščini.

Dijaki/dijakinje razvijate zmožnost literarnega branja kot specifično podvrsto bralne zmožnosti. Z branjem umetnostnih besedil v angleščini razvijate osnovno bralno zmožnost za branje umetnostnih besedil v angleščini in zmožnost interpretiranja, analize in vrednotenja umetnostnega besedila.

Za celostno razumevanje leposlovnih besedil dijaki/dijakinje spoznavate dogajalno plast, glavne osebe, umetnostno zgradbo in besedilne posebnosti. Hkrati spoznavate in se naučite upoštevati izvirno družbenokulturno okolje branega besedila oz. umestitve besedila v književno tradicijo angleško govorečih skupnosti.