V skladu z opredelitvijo predmeta in opisom okoliščin učenja in poučevanja angleščine v prvem poglavju, je pouk angleščine osredinjen na dijaka/dijakinjo in spodbuja sposobnosti, osebno rast in samouresničitev vsakega posameznika. Dijaki/dijakinje pri pouku angleščine vsa štiri leta pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote ki jim omogočajo dejavno, uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, nadaljnje šolanje in bodoče poklicno udejstvovanje.

Z učenjem angleščine dijaki/dijakinje razvijajo celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. Kakovostno medjezikovno in medkulturno sporazumevanje jim bo omogočilo uspešno vključevanje v slovensko, evropsko in globalno skupnost narodov in narodnosti. Za ta namen pri pouku angleščine razvijajo:

  • splošna znanja in zmožnosti,

  • ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in

  • sporazumevalno zmožnost.

Splošna znanja in zmožnosti ter sporazumevalna zmožnost sta v tem učnem načrtu opredeljeni v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom za učenje, poučevanje in vrednotenje oziroma ocenjevanje jezikov (2001); Glej:http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/FrameworkčEN.pdf, ključne kompetence pa v skladu s priporočili Evropskega parlamenta in sveta Evrope (2006).