Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja besedil ter posredovanja v angleščini

Cilji in znanja, ki so opisani v nadaljevanju, določajo znanja in zmožnosti, ki naj bi jih dijaki/dija razvijali pri sprejemanju sporočil in tvorjenju besedil v angleščini. Dokončna operacionali ciljev je odvisna od okoliščin pouka, zato so navedeni cilji, znanja in spretnosti le izhodišče za nadaljnje načrtovanje pouka.

Cilji:

  • poslušanje in slušno razumevanje: dijaki/dijakinje razumejo besedna sporočila v angleščini;

  • govorno sporazumevanje in sporočanje: dijaki/dijakinje se govorno sporazumevajo in sporočajo v ustrezni pogovorni angleščini;

  • branje in bralno razumevanje: dijaki/dijakinje razumejo pisna besedila v angleščini;

  • pisanje, pisno sporazumevanje in pisno sporočanje: dijaki/dijakinje zapisujejo, pisno sporočajo in se pisno sporazumevajo v ustrezni pisni angleščini; 

  • posredovanje ali mediacija: dijaki/dijakinje govorno in/ali pisno posredujejo iz angleščine v slovenščino in nasprotno.


Opisi sporazumevalnih zmožnosti vključujejo jezikovna, socična in pragmatična znanja in zmožnosti ter splošna znanja in zmožno, potrebna za uspešno razumevanje sporočil, sporazumevanje in posredovanje v angleščini.