Pri pouku angleščine dijaki/dijakinje tvorijo različne vrste besedil in pri tem opisujejo, pripovedujejo primerjajo in dokazujejo pojave, dogodke, procese, ki so povezani z različnimi temami. Za uspešno ustvarjanje pisnih besedil dijaki/dijakinje razvijajo ustrezna znanja in zmožnosti.

Pisno sporočanje
Dijaki/dijakinje tvorijo različna pisna besedila in pri tem:

 • razvijajo pravopisno znanje in zmožnosti, pravilen zapis besed in besednih zvez ter uporabo ločil; 

 • razvijajo zmožnost uporabe ustreznih jezikovnih sredstev na ravni besedila; 

 • za pisanje različnih vrst besedil spoznavajo zakonitosti notranje zgradbe besedil, koheziv koherenco itd., vezna sredstva; 

 • spoznavajo značilnosti pisanja različnih vrst besedil, uradnih in neuradnih in jih pri pisanju ustrezno uporabljajo; 

 • razvijajo zmožnost uporabe strategij za tvorjenje pisnih besedil in strategije samostojnega učenja;

 • spoznavajo načine izražanja idej, čustev, s pomočjo multimedijske tehnologije in elektronske pošte; 

 • za uspešno pisno izražanje razvijajo zmožnost uporabe sodobne tehnologije, spletnih virov in drugih virov, dostopnih preko različnih medijev, referenčnih gradiv (na primer slovarje);

 • spoznavajo medkulturne dogovore, ki vplivajo na sodelovanje med piscem in bralci, in si jih prizadevajo pri pisanju čim bolj upoštevati; 

 • razvijajo kritično mišljenje, zmožnost vrednotenja, sinteze in analize kulturnih in drugih poja in svoja razmišljanja pisno izražajo v krajših in daljših pisnih sestavkih;

 • razvijajo zmožnost pisnega povzemanja in interpretiranja prebranih besedil in avdio-(vizual gradiv ter dogodkov.


Pisno sporazumevanje
Pisno sporazumevanje postaja vse bolj interaktivno, osebno in s tem manj formalno (elektron sporočila, forumi). Namen sporazumevanja je neposredno navezovanje stikov, obveščanje in izmenjava informacij, zato je tako kot pri govornem tudi pri pisnem sporazumevanju poudar dialoškost. Za neposredno medosebno pisno sporazumevanje (preko medijev/medmrežja: elektronska pošta, forumi), dijaki/dijakinje, vključno z ustreznimi znanji, ki so potrebna tako za govorno sporočanje kot za sporazumevanje, še posebej intenzivno razvijajo: 

 • zmožnost učinkovitega in zgoščenega pisanja,

 • medijsko in kritično pismenost, 

 • kritičen odnos do informacij na svetovnem spletu.