Pri pouku angleščine se dijaki/dijakinje vključujejo v razprave, pridobivajo informacije, izražajo želje, čustva in mnenja o različnih temah in vprašanjih. Za uspešno tvorjenje govornih sporočil in za učinkovito sporazumevanje dijaki/dijakinje razvijajo ustrezna znanja in spretnosti.

Govorno sporočanje
Dijaki/dijakinje govorijo/pripovedujejo o različnih temah in pri tem: 

 • razvijajo izgovarjavo in intonacijo v eni izmed standardnih izgovarjav; 

 • spoznavajo komunikacijske strategije za usklajevanje (spo)razumevanja; 

 • govorno sporočajo o različnih temah in pri tem poglabljajo razumevanje medkulturnih značilnosti ter utemeljujejo svoja mnenja in poglede;

 • razvijajo zmožnost funkcionalne jezikovne rabe oziroma zmožnost uporabe ustreznih jezikovnih sredstev na ravni govornega besedila; 

 • spoznavajo medkulturne dogovore, ki vplivajo na sporazumevanje med govorcem in njegovim občinstvom, in si prizadevajo te dogovore čim bolj razumeti/upoštevati; 

 • spoznavajo načine izražanja idej, čustev, stališč in mnenj, mnenj, (ne)strinjanj in ravnanje v skladu s ciljnim občinstvom in okoliščinami sporazumevanja; 

 • razvijajo zmožnost sporočanja s pomočjo vizualne (multimedijske tehnologije) in druge pod 

 • razvijajo zmožnost uporabe strategij za tvorjenje govornih besedil, poglabljajo sporazumevalne strategije in strategije samostojnega učenja.


Govorno sporazumevanje 
Za neposredno medosebno sporazumevanje in sporazumevanje preko medijev (telefon, medmrežje, konference na daljavo …), vključno z ustreznimi znanji, ki so potrebna tako za sporočanje kot za sporazumevanje, dijaki/dijakinje: 

 • spoznavajo in širijo komunikacijske strategije za uspešno sporazumevanje (na primer načine, kako začeti, nadaljevati in končati pogovor);

 • razvijajo ozaveščenost o medkulturnih dogovorih, ki vplivajo na sporazumevanje med posa

 • spoznavajo različne vzorce sporazumevanja pri srečevanju z uporabniki angleščine kot jezika mednarodne komunikacije in razvijajo zmožnost ustreznega odzivanja; izražanje stališč in mnenj, na primer preferenc, mnenj, (ne)strinjanj navezovanje in vzdrževanje stikov; 

 • si prizadevajo za razumevanje drugosti in drugačnosti in razvijajo občutljivost/dovzetnost za pričakovanja prejemnikov sporočila. 


Poleg že opisanih znanj in zmožnosti za uspešno govorno sporočanje in sporazumevanje razvijajo zmožnosti slušnega razumevanja, kulturo poslušanja, zmožnost sprotnega prilagajanja okoliščinam, razumevanje govorice telesa in ustrezno odzivanje.