Dijaki/dijakinje berejo različne vrste pisnih besedil in pri tem na različne načine, skozi bolj ali manj kompleksne dejavnosti, v skladu z različnimi nameni:

  • prepoznavajo različne vrste besedil in spoznavajo njihove značilnosti in zakonitosti;
  • spoznavajo in uporabljajo različne bralne strategije (sklepanje o vsebini besedil iz naslova, slik, napovedovanje dogodkov itd.);
  • razvijajo razumevanje podrobnosti v besedilu, prepoznavajo besedne zveze in jezikovne strukture; poglabljajo razumevanje zakonitosti jezikovne rabe;
  • razvijajo razumevanje ključne/-ih misli in pomembnih podatkov v prebranem besedilu;
  • razvijajo zmožnost sklepanja o vzročnih in drugih povezavah, razvoju pripovedi in argumen v besedilu;
  • za bolj poglobljeno razumevanje razvijajo zmožnost učinkovite uporabe slovarjev in različnih elektronskih in drugih referenčnih gradiv;
  • kritično vrednotijo podatke, ki so dostopni (na svetovnem spletu), in jih ustrezno uporablja
  • poglabljajo razumevanje literarnega in drugih vrst besedil in spoznavajo načine, s katerimi so kulturne značilnosti vpisane v literarna in neliterarna besedila;
  • razvijajo zmožnost analize in sinteze (podatkov iz besedila in ugotovitve primerjajo z informa ki so jim dostopne v materinščini oziroma v jezikih, ki jih obvladajo ali se jih učijo;
  • razvijajo širšo medkulturno in medjezikovno zmožnost, na primer z branjem izvirnih leposlov besedil v angleščini.

Razumevanje prebranega besedila izražajo z ustreznim besednim oziroma nebesednim odzivom